CENY ASOCIACE VYDAVATELŮ AUDIOKNIH - AUDIOKNIHA ROKU 2016

 1. „Ceny Asociace vydavatelů audioknih – O2 Audiokniha roku 2016“ (dále jen „Ceny AVA – O2 Audiokniha roku“) vyhlašuje, pořádá, finančně zajišťuje a uděluje Asociace vydavatelů audioknih, z.s., se sídlem Výstupní 1129/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 02922321 (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zveřejňuje veškeré údaje související s Cenami AVA – O2 Audiokniha roku zejména na internetových stránkách www.audiokniharoku.cz
 2. Posláním Cen AVA – O2 Audiokniha roku je hodnocení a ocenění nejlepších audioknih. Audioknihou se rozumí nahrávka mluveného slova. Obvykle vychází z tištěných materiálů, ale nemusí jít za každou cenu o přesnou audioverzi knihy.
 3. Ceny AVA – O2 Audiokniha roku lze udělit pouze přihlášeným audioknihám.
 4. Přihlásit lze audioknihy v českém nebo slovenském jazyce poprvé vydané v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a to ve formě fyzické nebo elektronické rozmnoženiny určené k obchodním účelům. Přihlašovaná audiokniha nesmí obsahovat nahrávku starší pěti let, tedy realizovanou před 1. 1. 2012. Do kategorie Nejlepší obal lze přihlásit i audioknihu obsahující nahrávku starší pěti let, pokud splňuje podmínku podle první věty tohoto bodu.
 5. Právo přihlásit audioknihu má právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nebo spravuje práva výrobce zvukového záznamu přihlašované audioknihy ve smyslu autorského zákona.
 6. Ceny AVA – O2 Audiokniha roku se udělují audioknihám v těchto kategoriích:
  1. Nejlepší obal
  2. Nejlepší interpret
  3. Nejlepší interpretka
  4. Nejlepší audiokniha pro děti a mládež
  5. Nejlepší audiokniha – jednohlasá četba
  6. Nejlepší audiokniha – vícehlasá četba
  7. Nejlepší audiokniha – dramatizace
  8. Nejlepší audiokniha – mluvené slovo mimo kategorie
  9. Audiokniha roku – absolutní vítěz
 7. Audioknihu lze přihlásit do jedné nebo více kategorií s výjimkou kategorie Audiokniha roku – absolutní vítěz. Cena Audiokniha roku – absolutní vítěz je určována ze všech přihlášených audioknih ve všech kategoriích. V případě, že počet přihlášených audioknih v některé kategorii bude 3 a méně, nebude v této kategorii udělena cena.
 8. Počet přihlášených audioknih není omezen. Přihlášení je zpoplatněno takto:

  přihlašovací poplatek činí 500,- Kč za jednu každou přihlášenou audioknihu do jedné kategorie.

 9. Podmínky přijetí přihlášky:
  1. vyplnění a odeslání písemné přihlášky v elektronické formě, která je k dispozici na www.audiokniharoku.cz;
  2. upload kompletní nahrávky ve formátu mp3 na server vyhlašovatele pro hodnocení;
  3. uhrazení přihlašovacího poplatku na základě výzvy k úhradě zaslané elektronickou formou;
  4. zaslání vyžádaného počtu kusů fyzických vzorků audioknih přihlášených do kategorie Nejlepší obal pro hodnocení. Vzorky jsou poskytovány bezúplatně a zůstávají vlastnictvím vyhlašovatele.
 10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku z těchto důvodů:
  1. přihlašovaná audiokniha nevyhovuje podmínkám statutu;
  2. obsah přihlašované audioknihy je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy.
 11. Uzávěrka přihlášek je dne 20. 1. 2017.
 12. Vyhlašovatel jmenuje porotu, která provádí hodnocení a určuje nositele cen v jednotlivých kategoriích. Minimální počet členů poroty je 15 osob. Členy poroty nemohou být členové Asociace vydavatelů audioknih, z.s., ani členové jejich statutárních orgánů nebo jejich zaměstnanci. Práci poroty řídí její předseda, kterého jmenuje vyhlašovatel. Seznam členů poroty zveřejní vyhlašovatel do 20. 1. 2017.
 13. Porota rozhoduje takto: Každý člen poroty určuje v každé z kategorií audioknihu na prvním, druhém a třetím místě. Člen poroty může rovněž určit pouze audioknihu na prvním a druhém místě nebo pouze audioknihu na prvním místě nebo nemusí hlasovat pro žádnou audioknihu v dané kategorii. Předseda poroty přidělí každé audioknize určené některým z porotců na první místo 5 bodů, na druhé místo 3 body a na třetí místo 1 bod. Tři audioknihy s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii budou vyhlášeny jako audioknihy nominované na Ceny AVA – O2 Audiokniha roku a jejich seznam bude zveřejněn do 14. 4. 2017. V případě rovnosti bodů rozhoduje předseda poroty. Rozhodování poroty je tajné.
 14. Audiokniha s nejvyšším počtem bodů v příslušné kategorii je vyhlášena nositelem Ceny AVA – O2 Audiokniha roku v této kategorii. Vyhlášení bude provedeno veřejně a to dle bodu 19. statutu.
 15. Cena AVA – O2 Audiokniha roku – absolutní vítěz je určena zvláštním hlasováním poroty. Každý člen poroty určuje z audioknih přihlášených ve všech kategoriích audioknihu roku – absolutního vítěze na prvním, druhém a třetím místě. Předseda poroty přidělí každé audioknize určené některým z porotců na první místo 5 bodů, na druhé místo 3 body a na třetí místo 1 bod. Audiokniha s nejvyšším počtem bodů je vyhlášena nositelem ceny AVA – audiokniha roku – absolutní vítěz. V případě rovnosti bodů rozhoduje předseda poroty. Hlasování poroty je tajné. Vyhlášení bude provedeno veřejně a to dle bodu 19. statutu.
 16. Představenstvo AVA může v rámci vyhlášení Cen AVA – O2 Audiokniha roku udělit Zvláštní cenu Asociace vydavatelů audioknih. Tato cena může být udělena audioknize, osobě nebo konkrétnímu projektu za mimořádný přínos v oblasti audioknih a není podmíněna přihláškou podle tohoto statutu.
 17. Na základě výsledků hlasování veřejnosti vyhlašovatel určuje nositele Ceny posluchačů – Audiokniha roku. Tuto cenu obdrží audiokniha přihlášená do kterékoliv z kategorií s nejvyšším počtem bodů v rámci hlasování. Podmínky hlasování veřejnosti určuje vyhlašovatel a budou zveřejněny na www.o2.cz/audiokniharoku
 18. Kontaktní údaje vyhlašovatele: Asociace vydavatelů audioknih, z.s., Výstupní 1129/6, Vršovice, 101 00 Praha, e-mail: info@audiokniharoku.cz, www.audiokniharoku.cz
 19. Vyhlášení Cen AVA – O2 Audiokniha roku proběhne dne 12. 5. 2017 v Praze, a to v rámci veletrhu Svět knihy. Podrobnosti budou zveřejněny na www.audiokniharoku.cz